نوع طراحی

      چاپ توسط مجتمع انجام شود

      چاپ توسط مجتمع انجام نشود

  زمان تحویل

    کارت ویزیت 1 رو

 30000 تومان

 50000 تومان

45 دقیقه

    کارت ویزیت 2 رو

 50000 تومان

 80000 تومان

45 دقیقه

    فاکتور و فیش تک رنگ

 30000 تومان

 50000 تومان

 ا ساعت

    پاکت نامه ( پاکت ملخی ) تک رنگ

 40000 تومان

 60000 تومان

45 دقیقه

    پاکت نامه ( پاکت ملخی ) تمام رنگی

 60000 تومان

 80000 تومان

45 دقیقه

    تراکت تک رنگ 1 رو

 35000 تومان

 60000 تومان

45 دقیقه

    تراکت تک رنگ 2 رو

 60000 تومان

 90000 تومان

45 دقیقه

    تراکت تمام رنگی 1 رو

 40000 تومان

 70000 تومان

45 دقیقه

    تراکت تمام رنگی 2 رو 

 70000 تومان

 110000 تومان

45 دقیقه

    ویرایش کوچک تراکت هر طرف

 25000 تومان 

 40000 تومان

5 دقیقه  

    سربرگ

 40000 تومان

 80000 تومان

45 دقیقه

    پاکت A3 - A4

 60000 تومان

 90000 تومان

45 دقیقه

    کاتالوگ ( هر صفحه )

 50000 تومان

 85000 تومان

 ا ساعت

    جلد کاتالوگ 2 رو

 190000 تومان

 270000 تومان

 ا روز

در صورت درخواست فایل طراحی مبلغ 60/000 تومان به هر کدام یک از سفارش ها اضافه میگردد.